Met veel plezier bieden we onze Kennisagenda Klimaatadaptatie IJssel-Vechtdelta aan. Deze bevat een shortlist met 6 prioritaire thema’s rond klimaatadaptatie in de regio IJssel-Vechtdelta:

  1. Governance en samenwerken
  2. Nature based solutions
  3. Zoetwaterdelta regio Zwolle
  4. Burgerparticipatie en sociale innovatie
  5. Klimaatbewust gedrag
  6. Hittestress, sponswerking, groendaken en gezondheid

Samen met onze netwerkpartners willen we deze thema’s verder uitwerken. Daar vragen wij op twee manieren aandacht en denkkracht voor. Ten eerste kunnen partners input leveren op de Kennisagenda Klimaatadaptatie (download de pdf hieronder).

Ten tweede organiseren we op 29 september 2022 een ontbijtsessie met betrokken partners, waar we de kennisvragen aanvullen, aanscherpen en de meest relevante voor het komend jaar 2023 selecteren. Netwerkpartners die interesse hebben om hieraan deel te nemen kunnen zich via onderstaande knop het programma bekijken en zich aanmelden.   

Kennisontwikkeling dankzij NOVEX-status

Naast de Kennisagenda Klimaatadaptatie is er een online kennisbank in ontwikkeling, bedoeld om kennis te delen over klimaatadaptatie in en over de bredere NOVEX-deltaregio. Dit beschouwen we als het gebied waar we samen werken aan de Delta van de Toekomst.

Onze regio is namelijk Nederland in het klein: een mix van rivierenlandschap, hoge droge zandgronden, veenweidegebieden en polder. Deze mix maakt dat we complexe vragen voor heel Nederland op een overzichtelijk schaalniveau kunnen onderzoeken en beantwoorden. Om deze reden heeft de regio IJssel-Vechtdelta recent de NOVEX-status verworven. Dit biedt grote kansen om de koploperpositie te versterken met klimaatadaptieve projecten, innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen zowel in de steden als in het landelijk gebied, dat onlosmakelijk met de steden verbonden is. Dit doen we in drie stappen: 1. Inventariseren 2. Prioriteren 3. Uitwerken.

De kennisagenda geeft een gezamenlijk venster op gebiedsvraagstukken en biedt kansen om samen te bepalen welke thema’s met voorrang om verdieping vragen. Het leren van praktijkexperimenten en pilots, wat werkt in de praktijk en waarom, welke maatregelen moeten we prioriteren, is een belangrijk uitgangspunt. Door actief en samen te leren geven we vorm aan de toekomst van onze delta.